Cuantumul salariului muncitorilor-constructori

   Făcând o analiză a celor mai frecvente aspecte invocate de operatorii economici în contestaţiile formulate la rezultatele aplicării procedurii de achiziție, s-a observat că multe din acestea vizează decizia grupului de lucru de a respinge oferta pe motivul că cuantumul salariului muncitorilor-constructori, utilizat la întocmirea devizului-ofertă nu corespunde cuantumului salariului reglementat prin Scrisoarea informativ-normativă a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 05-806 din 02.05.2017, cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcții începând cu 01.05.2017.

   Astfel, în perioada 04 septembrie – 31 decembrie 2017, la Agenție au fost depuse 7 contestații (valoare estimată a procedurilor fiind de 8 550 161 lei fără TVA), prin care operatorii economici contestă deciziile grupului de lucru în acest sens.

   În rezultatul examinării acestor pretenții, Agenția a constatat că în toate cazurile contestate, membrii grupurilor de lucru au aplicat eronat prevederile scrisorii informativ-normative, respectiv, în patru cazuri a fost dispusă reevaluarea ofertelor, iar în trei din ele anularea procedurii de achiziție.

   Totodată, pe parcursul perioadei menționate, au fost recepționate două contestații (valoarea estimată a procedurilor fiind de 2 350 000 lei fără TVA), prin care operatorii economici au contestat decizia grupului de lucru de a declara câștigătoare o ofertă, la calculul căreia, ofertantul a utilizat un cuantum al salariului muncitorilor-constructori mai mic decât cel prevăzut în scrisoarea respectivă. Drept urmare, într-un caz Agenția a respins pretențiile contestatorului ca neîntemeiate, iar în altul a dispus anularea procedurii de achiziție.

   Astfel, s-a stabilit că prin Scrisorile informativ-normative Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,  în baza calculelor și monitoring-ului efectuat, face o medie a salariului categoriilor 3-5 a muncitorilor-constructori, totodată, reglementează că „la întocmirea de către investitori sau de organizațiile de proiectare a valorii estimative de deviz a obiectivelor de construcții se va utiliza salariul mediu pe oră al muncitorilor-constructori de 52,57 lei/oră”.

   Referitor la calculul devizelor-ofertă pentru participarea la procedurile de achiziții publice de lucrări, Agenția a constatat că urmează a se respecta metodologia în vigoare reglementată prin normativul CPL.01.01-2012, prin includerea în calcule a salariului muncitorilor-constructori în concordanță cu prevederile actelor și documentelor normative din domeniu, în speță, Hotărârea Guvernului cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real[1], Hotărârea Guvernului cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară[2] și prevederile Codul Muncii[3].[1] Hotărîrea Guvernului nr. 165  din  09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (Monitorul Oficial nr.35/219 din 12.03.2010)

[2] Hotărîrea Guvernului  nr. 743  din  11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.79-81/841 din 20.06.2002)

[3] Art. 112, Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV  din  28.03.2003 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.159-162/648 din 29.07.2003)

Share: