A A A

Imposibilitatea tehnică de a suspenda procedura de achiziție publică – un obstacol la dispunerea unor măsuri de remediere eficiente

   Deși Agenția a comunicat posesorului Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” (MTender) despre un șir de nefuncționalități ale Sistemului menționat,  una dintre acestea rămâne a fi imposibilitatea de a suspenda procedura de achizție publică în cazul depunerii unei contestații.

   În acest sens, Legea nr. 131/2015 prevede la art. 82 alin. (1) dreptul oricărei persoane care are sau a avut un interes în obţinerea unui contract de achiziţie publică şi care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, să conteste actul respectiv în modul stabilit de legea prenotată. Totodată, potrivit alin. (2) din același articol, în sensul prevederilor alin.(1), prin act al autorităţii contractante se înţelege orice act administrativ, orice altă acţiune sau inacţiune care produce sau poate produce efecte juridice în legătură cu procedura de achiziţie publică.

   Astfel, persoana care se consideră vătămată are dreptul să conteste inclusiv și documentația de atribuire elaborată de către autoritatea contractantă în cadrul unei proceduri de achiziție publică.

   În acest context, este de menționat că, deși, conform art. 85 alin. (14) din Legea nr. 131/2015, în cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor, pînă la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, prin decizie, în termen de 3 zile, inclusiv la cererea părţii interesate, suspendarea procedurii de achiziţie publică, neconcordanța Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” (MTender) cu norma menționată duce la imposibilitatea suspendării de facto a procedurii. 

   În acest sens, se reține că finalitatea procedurii de atribuire depinde de decizia ce urmează a fi luată cu referire la contestația ce formează fondul cauzei, ceea ce constituie un caz temeinic justificat și previne producerea unor pagube contestatorului printr-o eventuală înlăturare nejustificată din cadrul procedurii de achiziție publică, astfel încât suspendarea acesteia, în speță termenul-limită de depunere și deschidere al ofertelor, apare ca fiind necesară. Prin urmare, prin această măsură interimară, se protejează atât interesele autorității contractante prin asigurarea, în condițiile Legii nr. 131/2015, a satisfacerii necesităților sale, inclusiv prin promovarea concurenței între operatorii economici, garantarea tratamentului egal și nediscriminarea acestora și asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, cât și interesul contestatorului de a participa în cadrul procedurii de atribuire și de a dispune de șanse egale, față de toți participanții, de a deveni, în condițiile legii, contractant.

   Totodată, fondul cauzei nu poate fi soluționat fără respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare, precum și fără de a organiza şedinţe deschise pentru examinarea contestaţiilor în conformitate cu art. 85 alin. (13) din aceeași lege, iar având în vedere termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (17) din articolul menționat pentru soluționarea acesteia în fond, poate fi iminent faptul ca decizia Agenției în acest sens să fie adoptată după termenul-limită de depunere al ofertelor stabilit de către autoritatea contractantă. Astfel, într-o eventuală admitere (integral sau parțial) a pretențiilor contestatorului, dispunerea măsurilor de remediere după termenul-limită de depunere al ofertelor este lipsită de eficiență și, drept urmare, în astfel de condiții, devine inevitabilă anularea procedurii de atribuire integral sau parțial în dependență de speță, ceea ce în mare parte se întâmplă odată ce SIA „RSAP” (MTender) nu asigură din punct de vedere tehnic suspendarea procedurii în cazul depunerii unei contestații. 

   În aceste condiții, autoritățile contractante sunt nevoite să inițieze repetat procedura de achiziție publică, fiind astfel tergiversat procesul de asigurare a necesităților sale, totodată constituind o premisă de a fi depuse noi contestații pe marginea documentației de atribuire, de către operatorii economici care au omis termenul reglementat de lege la procedura precedentă, termenul începând să curgă începând cu ziua următoare publicării actului autorității contractante, la caz a anunțului de participare/documentației de atribuire.

   În consecință, pentru a diminua impactul nefuncționalității descrise supra, în scrisoarea de solicitare a punctului de vedere al autorității contractante pe marginea contestației depuse, Agenția îi recomandă acesteia, în vederea asigurării continuității procedurii de achiziție publică, să analizeze oportunitatea prelungirii termenului-limită de depunere a ofertelor.

Share: