A A A

Ofertele privind servicii de pază

   Făcând o analiză a celor mai frecvente aspecte invocate de operatorii economici în contestaţiile formulate la rezultatele aplicării procedurii de achiziție, s-a observat că multe din acestea vizează decizia grupului de lucru de a accepta oferte privind servicii de pază care sunt elaborate fără luarea în considerare a legislației în domeniul muncii.

   Astfel, în perioada raportată, la Agenție au fost depuse 14 contestații (valoare estimată a procedurilor fiind de 5 869 308,00 lei fără TVA), prin care se contestă deciziile grupului de lucru în acest sens.

    În rezultatul examinării acestor pretenții, Agenția a constatat că în toate cazurile contestate, membrii grupurilor de lucru nu au aplicat prevederile art. 65 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 131/15, potrivit cărora autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care oferta este anormal de scăzută, prin ignorarea prevederilor art. 66 alin. (1) din aceeași lege, conform cărora oferta anormal de scăzută poate fi oferta de vânzare a bunurilor, de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor la un preț semnificativ mai scăzut în comparație cu ofertele altor participanți sau în raport cu bunurile, lucrările sau serviciile care urmează a fi furnizate, executate sau prestate, în situația în care ofertantul nu reușește să demonstreze accesul său la o tehnologie specială sau la condiții de piață mai avantajoase care i-ar permite să ofere un asemenea preț scăzut al ofertei. Potrivit alin. (3) din același articol, autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a prețului aparent anormal de scăzut, iar în conformitate cu alin. (4) aceasta are obligația de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, îndeosebi cele care se referă la „d) respectarea dispozițiilor privind protecția muncii și condițiile de muncă aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;”.

   În acest context, s-au reținut prevederile art. 68 din Legea 131/15 care prevede expres că contractul de achiziții publice se atribuie în temeiul principiului selectării ofertei celei mai avantajoase, dar în același timp și în temeiul respectării legii și ordinii de drept, iar în coroborare cu principiul asigurării concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale în domeniul achiziţiilor publice și principiului minimizării riscului autorității contractante, prevăzut la art. 6 din aceeași lege, acesta împiedică autoritățile contractante să atribuie contracte de achiziții publice operatorilor economici care oferă, în cadrul procedurilor de achiziții publice, prețuri mai mici din contul nerespectării legislației în vigoare, viciind procedura de achiziție, or operatorii economici de bună credință, ofertele cărora se încadrau în minimumul necesar reglementat conform normelor legale în domeniul muncii nu erau puși în condiții egale.

Share: